◄مشخصات فنی

■ ورق های مصرفی در پروفیل به شیوه Hot-deep و با پوشش حداقل 120 gr/m2 با فلز گالوانیزه (رنگ آستر کوره ای و دارای ضخامت 0.30 میلیمتر می باشد.
■ورق رنگی پروفیل دارای پوشش رنگ آستر کوره ای به ضخامت 7-9 میکرون رنگ رویه پلی استر به ضخامت 25-27 میکرون می باشد.

◄مشخصات فیزیکی

■ به دلیل داشتن شیار مشکی بر روی سپری و نیز برش فارسی محل اتصال، جلوه و زیبایی مضاعفی به سقف می دهد.
■ طراحی ویژه هندسی پروفیل ها و عملیات پانچ مقطع، مقاومت پیچشی و خمشی پروفیل را نسبت به ریلهای مشابه بدون پانچ افزایش داده است.
■طراحی زبانه به صورتی است که به راحتی در شیار کلیک شده و به آسانی جدا نمی گردد.
■ پروفیل های شیاردار سامپارس با چاپ مشکی www.sampars.com ارائه می گردد.

سقف کاذب شبکه ای

سپری شیار مشکی

سپری3

آرم سامپارس

مشخصات فنی

نمای از سپری با تایل بب لبه

نمای از سپری با تایل بب لبه